CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

Porez na dodanu vrijednost

 • Snizit će se stopa PDV-a s 25% na 13% za pripremanje i usluživanje jela u ugostiteljskim objektima.
 • Prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama bit će povećan s 3.000.000,00 kuna na 7.500.000,00 kn
 • Provest će se usklađenje s Direktivom Vijeća (EU) 2018/1910 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu pojednostavnjenja određenih pravila sustava PDV-a za oporezivanje trgovine među državama članicama.
 • Predlaže se odredba kojom bi se propisala mogućnost ispravka obveze PDV-a kod promjene porezne osnovice u slučaju kada porezni obveznik kojemu su isporučena dobra ili obavljene usluge nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, a pisano izvijesti isporučitelja da nije zatražio povrat PDV-a.
 • Predlaže se brisanje uvjeta za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa kada iste obavljaju ostale osobe na koje nisu prenesene javne ovlasti.
 • Predlaže se propisivanje da su PDV-a oslobođene isporuke dobara koje prodavatelj ili osoba koja stječe dobra ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu te uvjeti koji moraju biti ispunjeni. Također se predlaže propisivanje odredbi o tome kada se ne može primijeniti oslobođenje za isporuke unutar Europske unije.

Porez na dohodak

Uvode se olakšice mladima do 30 godina na sljedeći način:

 • Za mlade do 25 godina života umanjivat će se obveza poreza na dohodak utvrđena po osnovi nesamostalnog rada za 100% i to za oporeziv dohodak od nesamostalnog rada do iznosa 360.000,00 kn.
 • Za mlade od 26 do 30 godina života umanjivat će se obveza poreza na dohodak utvrđena po osnovi nesamostalnog rada za 50% i to za oporeziv dohodak od nesamostalnog rada do iznosa 360.000,00 kn.
 • Primicima od nesamostalnog rada više se neće smatrati premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja do određene svote na temelju vjerodostojne dokumentacije. Svota će biti naknadno propisana Pravilnikom o porezu na dohodak.
 • Izjednačio bi se i porezni tretman otpisa pojedinih tražbina obveznika poreza na dohodak koji obavlja neku samostalnu djelatnost (obrt) s otpisima potraživanja kod obveznika poreza na dobit.
 • Ukinut će se izdavanje poreznih rješenja za paušalne obveznike poreza na dohodak.

Porez na dobit

 • Proširit će se primjena stope poreza na dobitak od 12% na sve porezne obveznike koji su ostvarili ukupni prihod od 7.500.000,00 kn. Prema tome, sadašnjih 3.000.000,00 ukupnih prihoda podiže se na 7.500.000,00 kn.
 • Predloženo je da fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i obveznik je poreza na dohodak, po „sili zakona“ postaje obveznik poreza na dobitak ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvarila ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kn.
 • Prag za utvrđivanje osnovice poreza na dobitak prema novčanom načelu povećat će se s dosadašnjih 3.000.000,00 kn na 7.500.000,00 kn prihoda.
 • Porezno priznatim troškom smatrat će se i trošak vrijednosnog usklađenja potraživanja koja su utužena ili se zbog njih vodi ovršni postupak, ako su prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom ili ako je postignuta nagodba s dužnikom koji nije povezana osoba, prema posebnom propisu u slučaju stečaja, arbitraže i mirenja.
 • Kod prijave poreza na dobitak za 2020. godinu bit će moguće otpisati zastarjela potraživanja do 5.000,00 kn po pojedinom kupcu – nepovezanoj osobi neovisno o tome javlja li se u ulozi kupca trgovačko društvo, obrtnik, zaklada, neprofitna organizacija, korisnik državnog proračuna itd.
 • U rashode darovanja i dalje ulaze plaćeni troškovi za zdravstvene potrebe fizičkih osoba, ali se predlaže da se oni prošire i na troškove prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove.
 • Neprofitne organizacije koje su po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ujedno i obveznici poreza na dobitak i dalje će imati mogućnost izbora plaćanja poreza u paušalnoj svoti. Prema novom prijedlogu Zakona to se odnosi na one neprofitne osobe koje u prethodnom poreznom razdoblju nisu po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti ostvarile prihode veće od 7.500.000,00 kn.
 • Pravila protiv premještanja dobitka proširuju se na izlazno oporezivanje, hibridne neusklađenosti i neusklađenost rezidentnosti.
 • Mijenjaju se rokovi za podnošenje prijave poreza na dobitak kod stečaja i likvidacije. Kod otvaranja stečajnog postupka prijava poreza na dobitak podnosi se u roku od 30 dana od isteka poreznog razdoblja. Porezna prijava koja se odnosi na razdoblje od otvaranja do okončanja postupka likvidacije podnosi se u roku od 8 dana od isteka poreznog razdoblja.
 • Uvodi se obveza podnošenja porezne prijave u slučaju prestanka društva bez postupka likvidacije.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

 • Nameće se obveza fiskalizacije za prateće dokumente koji se izdaju prije samog izdavanja fiskaliziranog računa. Obveznici fiskalizacije morat će se izjasniti koriste li po poslovnicama mogućnost, odnosno imaju li potrebu izdavanja takvih dokumenata te se obveza fiskalizacije tih pratećih dokumenata nameće samo tim obveznicima fiskalizacije. Fiskaliziranje pratećih dokumenata neće isključiti fiskalizaciju računa za isporuku. U skladu s predloženim izmjenama od 1. siječnja 2020. godine prateći dokumenti na kojima se navode podaci o plaćanju evidentirat će se u sustavu fiskalizacije te će ih sustav Porezne uprave povezivati s izdanim i fiskaliziranim računima.
 • Uvodi se QR kod kao obvezni element svakog računa kako bi se omogućila brža i lakša provjera računa. Odobren je dovoljan rok prilagodbe te bi primjena fiskalizacije s QR kodom započela 1. siječnja 2022. godine.

Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

 • Propisuje se uvjet za oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za srodnike u uspravnoj liniji koji rabljeno motorno vozilo stječu na temelju ugovora o darovanju. Uvjet za primjenu oslobođenja bio bi da je to vozilo prethodno registrirano na darovatelja.

Opći porezni zakon

 • Predlaže se novi članak kojim bi se propisivala nedopustivost korištenja poreznih pogodnosti suprotno svrsi zakona. Tako se smatra da poslodavac ne bi trebao ugovarati druge načine obavljanja nekog posla koji ima obilježja nesamostalnog rada. Smatra se također nedopustivim stalna promjena organizacijskog oblika kada se za svaki ugovoreni posao koristi drugi organizacijski oblik s nižim poreznim stopama. Ako poduzetnik u isključivu svrhu korištenja niže porezne stope, izbjegavanja plaćanja poreza ili smanjenja porezne obveze koristi povezana društva, smatra se također korištenje pogodnosti koje nisu u skladu sa zakonom.
 • U dijelu Općeg poreznog zakona koji uređuje poslovanje povezanih osoba dodan je stavak koji uvjetuje priznavanje poslova između povezanih osoba samo ako bi i druge osobe koje nisu u takvom odnosu pod jednakim ili sličnim okolnostima ostvarile takve poslovne odnose.
 • Kad je riječ o zastari dodaje se stavak prema kojem zastara prava na naplatu i na utvrđivanje prava na naplatu poreznog duga ne bi tekla od smrti poreznog obveznika do trenutka izvršavanja rješenja o pravnim sljednicima. To se odnosi i na obveze nastale prije smrti poreznog obveznika koje još nisu utvrđene.
 • Kad je riječ o poreznom nadzoru i izboru poreznog obveznika za nadzor, predlaže se promjena prema kojoj bi porezno tijelo odlučivalo o provedbi poreznog nadzora prema procjeni rizika, pri čemu prednost imaju veliki poduzetnici, poduzetnici kod kojih je vjerojatno riječ o primjeni poreznih pogodnosti koje im ne pripadaju kao i korištenju poreznih povlastica u slučaju povezanih osoba.
 • Prijedlogom dopuna dopunjuju se najteži porezni prekršaji (kazne do 500.000,00 kn) kao što je nečuvanje knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i drugih evidencija u rokovima koji nisu u skladu s propisima.
 • Težim poreznim prekršajem (kazne do 300.000,00 kn) okarakterizirana je pojava ako se evidencije o dnevnom gotovinskom prometu ne vode na mjestima na kojem se gotovinski primitci ostvaruju ili se ne osigurava dostupnost tih evidencija poreznom tijelu. Jednako tako, težim se prekršajem smatra i neosiguranje čitljivih i sustavnih podataka za slučaj kada se knjige i druge evidencije vode u elektroničkom obliku.
 • Lakšim poreznim prekršajem (kazne su predložene do 200.000,00 kn) neobavljanje popisa imovine i obveza u rokovima.

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

 • Uređuje se pitanje definicije prekograničnog aranžmana, tj. aranžmana koji se odnosi na više od jedne države članice ili na jednu državu članicu i treću zemlju uz ispunjavanje određenih uvjeta.
 • Uređuje se pojam posrednika u prekograničnom aranžmanu, tj. osobe koja osmišljava, stavlja na tržište ili organizira prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje ili takav aranžman stavlja na raspolaganje s ciljem njegove provedbe ili upravlja njegovom provedbom.
 • Uređuje se pojam povezano poduzeće koje podrazumijeva osobu koja je povezana s drugom osobom na najmanje jedan od propisanih načina.
 • Posrednicima se propisuje obveza dostave informacije u vezi s prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje, a koje su im poznate, u njihovom su posjedu ili se nalaze pod njihovom kontrolom, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER