CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

Porezne izmjene od 01.01.2021.

U Narodnim novinama br. 138/20 objavljene su izmjene i dopune u Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o porezu na dobit, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Većina donesenih izmjena i dopuna poreznih zakona u primjeni je od 1. siječnja 2021. godine, dok će se pojedine odredbe početi primjenjivati od 1. srpnja 2021.,odnsno od 1. siječnja 2022. godine.

Promjene  koje stupaju na snagu od 1. siječnja 2021. godine.

 

Izmjene u Zakonu o porezu na dobit

Za porezne obveznike koji u poreznom razdoblju koje počinje od 1. siječnja 2021. godine ostvare prihode do 7,5 mil kn, vrijedit će stopa poreza na dobit od 10%.  Navedeno smanjenje stope poreza na dobit odnosi se i na sve neprofitne organizacije koje za gospodarsku djelatnost plaćaju porez na dobitak paušalno. Porezni obveznici koji u tijeku 2020. godine ostvare ukupni prihod do 7,5 milijuna kuna mogu kod izračuna predujma poreza na dobitak za 2021. godinu koristiti stopu poreza na dobit od 10%.

Izmjenama Zakona o porezu na dobit smanjuje se i stopa poreza po odbitku s 12% na 10% pri isplati dividenda i udjela u dobitku inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe. Niža stopa  počinje se primjenjivati pri isplatama od 1. siječnja 2021. godine.

Smanjuje se stopa poreza po odbitku s 15% na 10% na naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i športaša) u situaciji kada naknadu isplaćuje tuzemni ili inozemni isplatitelj prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba. Niža stopa počinje se primjenjivati pri isplatama od 1. siječnja 2021. godine.

21122020 1

Izmjene u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

Prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama povećan je s 7,5 mil kn na 15 mil kn, odnosno svi porezni obveznici koji u 2020. godini nisu ostvarili isporuke veće od 15 mil kn mogu od 1. siječnja 2021. godine obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke dobara i usluga. Zahtjev za početak primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama potrebno je predati najkasnije do 20. siječnja 2021. godine.

Izmjenama Zakona o PDV-u obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu, pod određenim uvjetima i uz neke iznimke, moći će se nastaviti primjenjivati i u 2021. godini na gotovo isti način kako je to sada uređeno čl. 71. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Ovakav način obračunavanja PDV-a porezni obveznik treba zatražiti odgovarajućim popunjavanjem carinske deklaracije kojom se dobra puštaju u slobodni promet.

 

Izmjene u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Mjerila za određivanje svote do koje može iznositi  blagajnički maksimum obveznika fiskalizacije i iznos blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika će biti određen Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Navedeni Pravilnik  će biti usklađen u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu izmjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Izmjene u Zakonu o porezu na dohodak

Zakon o porezu na dohodak definira oporezivanje:

  • dohotka od nesamostalnog rada (plaća)
  • dohotka od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva)
  • dohotka od imovine i imovinskih prava
  • dohotka od kapitala i/ili
  • drugi dohodak

Dohodak od nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti

Izmjene koje stupaju na snagu već od 1. siječnja 2021. godine u najvećoj mjeri odnose se na stope kojima se pojedini spomenuti dohodak oporezuje. Prilikom isplate plaće za prosinac koja će biti isplaćene u siječnju, primjenjivat će se stopa od 20%, umjesto dosadašnjih 24%, do visine dohotka od 30.000,00 kn te stopa od 30%, umjesto dosadašnjih 36%, na dohodak iznad 30.000,00 kn mjesečno. Gledajući dohodak na godišnjoj razini, stopa od 20% primjenjivat će se na godišnji dohodak do 360.000,00 kn, a stopa od 30% na sve dohotke iznad 360.000,00 kn.

Drugi dohodak

Primici po osnovi drugog dohotka oporezivat će se novim stopama od 20% umjesto dosadašnjih 24%, te ukupno ostvareni dohodak na razini godine, po osnovi drugog dohotka, ulazi u godišnji obračun poreza na dohodak.

Dohodak od imovine

Porez na dohodak od imovine ostvaren od najamnine i zakupnine plaća se prema rješenju Porezne uprave po stopi od 10% umjesto dosadašnjih 12%. Iznimno, porezni obveznik koji nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, a ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje se u paušalnom iznosu po posebnim propisima.

Dohodak od imovinskih prava

Porez na dohodak od imovinskih prava i otuđenja nekretnine i imovinskih prava obračunava se po stopi od 20% umjesto dosadašnjih 24%.

Dohodak od kapitala

Dohotkom od kapitala smatraju se primici po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja, kapitalni dobici, udjeli u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a koji su ostvareni u poreznom razdoblju. Porez na dohodak od kapitala po osnovi kamata obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji istodobno s isplatom po stopi od 10% umjesto dosadašnjih 12%. Porez na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji istodobno s isplatom primitka, kao porez po odbitku, po stopi od 30% umjesto dosadašnjih 36%. Porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka porezni obveznik plaća prema rješenju Porezne uprave u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, po stopi od 10%. Porez na dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica plaća se po odbitku, po stopi od 20%. Porez na dohodak od kapitala po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu plaća se po odbitku, po stopi od 10%. Porez na dohodak od drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena obračunava Porezna uprava po stopi od 30% te se tako obračunani porez uvećava za 100%.

21122020 2

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER