CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

U nastavku prikazujemo novosti koje nas očekuju na temelju konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

  1. Izbor za oporezivanje nekretnina koje su oslobođene PDV-om ako porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u trenutku primitka isporuke ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti po osnovi isporuke na koju se pravo izbora za oporezivanje želi primijeniti.
  2. Omogućavanje odbitka 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz čija vrijednost ne prelazi 400.000,00 kuna uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.
  3. Propisivanje načina uspostavljanja uzajamnosti kod povrata PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja.
  4. Povećanje praga za upis u registar obveznika PDV-a na 300.000,00 kuna od 1. siječnja 2018., a od 1. siječnja 2017. porezni obveznici upisani na vlastiti zahtjev u registar obveznika PDV-a obvezni su biti upisani u isti sljedeće tri kalendarske godine umjesto pet.
  5. Oporezivanje vrijednosnih kupona u skladu s Direktivom Vijeća 2016/1065/EU.
  6. Primjena obračunske kategorije PDV-a pri uvozu određenih strojeva i opreme od 1. siječnja 2018.
  7. Preciziranje određenih pojmova u Zakonu.

1. Trenutno se primjenjuju 3 stope PDV-a:

  • opća stopa 25%
  • 5%
  • 13%.

Preraspodjela između stope PDV-a od 25% i 13% na određena dobra i usluge - NOVO!

2. Zakonom o PDV-u koji je na snazi propisana je mogućnost izbora za oporezivanje nekretnina koje su oslobođene PDV-a ako porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a ima pravo na odbitak PDV-a u cijelosti.
Uvodi se mogućnost izbora za oporezivanje nekretnina koje su oslobođene PDV-a ako porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u trenutku primitka isporuke u cijelosti ima pravo na odbitak pretporeza po osnovi isporuke na koju se pravo izbora za oporezivanje želi primijeniti te će veći broj poreznih obveznika moći koristiti ovu pogodnost.

3. Prema odredbama Zakona o PDV-u koji je sada na snazi potpuno je ograničeno pravo na odbitak pretporeza za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Iznimno odbitak pretporeza dozvoljen je ako se radi o plovilima i zrakoplovima kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te ako se radi o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju.
Omogućuje se odbitak 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.
I dalje, neće biti dopušten odbitak pretporeza za nabavu prijevoznih sredstava koji se odnosi na iznos
iznad 400.000,00 kuna nabavne vrijednosti po jednom sredstvu.

4. Važećim odredbama Zakona o PDV-u nije propisan način uspostavljanja uzajamnosti kod povrata PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja, stoga radi pojednostavljenja postupka uspostavljanja uzajamnosti sa trećim zemljama uzajamnost će se utvrđivati razmjenom obavijesti između poreznog tijela Republike Hrvatske i poreznog tijela treće zemlje.

5. Zakonom o PDV-u koji je na snazi propisano je da se malim poreznim obveznikom smatra pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kuna.
Povećava se prag za upis u registar obveznika PDV-a na 300.000,00 kuna.
Nadalje, Zakonom o PDV-u propisano
je da porezni obveznici upisani na vlastiti zahtjev u registar obveznika PDV-a obvezni su biti upisani u isti sljedećih pet kalendarskih godina.
Od 1. siječnja 2017. porezni obveznici upisani na vlastiti zahtjev u registar obveznika PDV-a obvezni su biti upisani u isti sljedeće tri kalendarske godine umjesto pet kalendarskih godina.

6. Propisivanje odredbi o oporezivanju vrijednosnih kupona provodi se radi usklađenja s Direktivom Vijeća 2016/1065/EU u vezi s tretmanom vrijednosnih kupona koja se primjenjuje od 1. siječnja 2019.

7. Zakonom o PDV-u koji je na snazi nije svim poduzetnicima omogućena primjena obračunske kategorije PDV-a pri uvozu dobara.
Poreznim obveznicima koji imaju pravo na odbitak pretporeza omogućit će se plaćanje PDV-a pri uvozu određenih strojeva i opreme primjenom obračunske kategorije od 1. siječnja 2018.
Ovom izmjenom omogućit će se poreznim obveznicima koji uvoze strojeve i opremu vrijednosti veće od 1.000.000,00 kuna da PDV pri uvozu ne plaćaju u roku od 10 dana,nego ga iskažu kao obvezu u prijavi PDV-a, ako im se to prethodno odobri rješenjem Carinske uprave.

8. Zbog uklanjanja bilo kakvih nedoumica, Zakonom se preciziraju odredbe u vezi s provozom dobara i smještajem u slobodnu zonu, uvoza i izvoza u postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama, nadležnosti za podnošenje prijava za stjecanje i isporuku novih prijevoznih sredstava. Također, radi uklanjanja nedoumica predlaže se izmjena članka koji se odnosi na odgovornost poreznog obveznika kod neplaćanja PDV-a.

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER