CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

U odnosu na dosadašnje odredbe Zakona o porezu na dohodak, bitne izmjene koje se predlažu ovim Prijedlogom Zakona jesu:

 • Propisivanje utvrđivanja dohotka kao godišnjeg dohotka i konačnog dohotka. Godišnjim se dohotkom smatra dohodak koji ima izvor u primicima od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugim primicima, osim primitaka koji se smatraju konačnim dohotkom.
  Godišnji dohodak će se utvrđivati putem godišnje porezne prijave ili posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, a godišnji porez plaćat će se po poreznim stopama od 24% i 36% ovisno o visini porezne osnovice i to na način da se porezna stopa od 24% primjenjuje na godišnju poreznu osnovicu do visine 210.000,00 kuna, a porezna stopa Ako porezni obveznik ostvari primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka, isti bi se oporezivao samo godišnjom stopom od 24%.
  Konačnim dohotkom se, prema Prijedlogu zakona, smatra dohodak koji
  ima izvor u primicima od imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja te se isti, ovisno o izvoru, oporezuje po jedinstvenim poreznim stopama od 12%, 24% i 36%, a porezni obveznici po osnovi tako ostvarenog dohotka neće imali mogućnost korištenja osobnog odbitka niti podnošenja godišnje porezne prijave. Konačnim dohotkom smatra se i dohodak po osnovi povrata doprinosa i dohodak ostvaren po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena, a porez se po osnovi tako ostvarenog dohotka plaća po stopi od 36%.
 • Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine, dohodak i porez na dohodak će moći plaćati u paušalnom iznosu uz ostale propisane uvjete.
 • Povećat će se i prag do kojeg porezni obveznici mogu dohodak i porez na dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu te će time porezni obveznici moći dohodak i porez na dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu ako ne ostvare ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.
 • Mogućnost utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak u paušalnom iznosu omogućit će se i za porezne obveznike - nerezidente upisane u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost čija vrijednost isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, uz ispunjenje ostalih uvjeta te uvjeta propisanih posebnim propisima.
 • Plaćanje predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada24 % i 36%na način da se porezna stopa na dohodak obračunavati i poreznim obveznicima - umirovljenicima, ali tako obračunani predujam poreza na dohodak će se umanjivati za 50%.  Predujam poreza na dohodak, umanjit će se za 50% i poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara kako bi se dodatno poticao razvoj područja koja znatno zaostaju za nacionalnim prosjekom.
 • Propisuje se povećanje . Osnovni osobni odbitak izračunan je primjenom koeficijenta 1,5 na osnovicu osobnog odbitka koja iznosi 2.500,00 kuna. Tako dobiveni iznos (3.750,00 kuna) zaokruživat će se na stoticu te će se iznos
 • Daje se dodatno pojašnjenje postupka podnošenja godišnje porezne prijave i posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čime se otklanjaju određene nejasnoće vezane uz primjenu Zakona.
 • Usklađivanje pojedinih odredbi s odredbama Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14.) i Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Narodne novine br. 86/08., 80/13. i 82/15.) na način da se propiše da prema primitku od kojeg se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a poslodavac ili isplatitelj primitka ili plaće na dan dospjelosti primitak nije isplatio, a istovremeno je, sukladno odredbama Zakona o radu, obvezan dostaviti radniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti, predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se i dospijeva na naplatu istovremeno s dostavom obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku.

Opširnije...

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

AA pečat digital 2019 eng2   AA pečat digital 2019 HR

Newsletter

I agree with the Privacy policy