CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

U Nar. nov., br. 80/19 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak čije su odredbe stupile na snagu 1.9.2019.

Što nam donose izmjene Pravilnika? Nove iznose neoporezivih dnevnica i nove neoporezive primitke.

Tako se od 1.9. povećavaju iznosi dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu, na 200,00 kn (puni iznos dnevnice) odnosno 100,00 kn za putovanja koja traju duže od 8 a manje od 12 sati.

Osim toga, propisani su i novi neoporezivi primici, i to:

  • paušalne naknade za prehranu radnika– do 5.000,00 kn godišnje, mogu se isplatiti od 1.9. u cijelom neoporezivom iznosu, uz obvezu izvješćivanja na Obrascu JOPPD (nova oznaka u Prilogu 4.: 65);
  • troškovi prehrane radnikaza vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje, korištenjem ugostiteljskih usluga ili kupnjom u trgovini, uz uvjet kontinuirane usluge za radnike tijekom radnih dana. Računi moraju glasiti na poslodavca i moraju biti plaćeni bezgotovinski (s poslovnog računa poslodavca ili poslovnom karticom poslodavca). Za izvješćivanje na JOPPD obrascu u Prilogu 4. propisana je nova oznaka 66;
  • troškovi smještaja radnikaza vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije – do iznosa stvarnog izdatka, s tim da računi moraju glasiti na poslodavca i moraju biti plaćeni bezgotovinski (u JOPPD je propisana nova oznaka 67). Ako radnik sam sklopi ugovor o najmu tada se troškovi smještaja podmiruju na račun radnika, a u JOPPD se označavaju novom oznakom 68;
  • troškovi redovne skrbi djece radnika koja su predškolske dobi, do stvarnog iznosa, uz obvezu izvješćivanja u JOPPD obrascu putem oznake 70;
  • troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga za odmorradnika prema propisu ministarstva turizma, do 2.500,00 kn godišnje (JOPPD: oznaka 69).

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER