CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

15.02.2016.

  • Proširena je klasifikacija poduzetnika prema njihovoj veličini, koji se sada dijele na mikro, male, srednje i velike poduzetnike. Klasifikacija je bitna jer se njome određuju (specifične) obveze pojedine vrste poduzetnika
  • Ukinute su dvojbe oko potpisivanja računa koje su se dosada pojavljivale u poslovnoj praksi. Po novome, račun više ne mora biti potpisan ako je sastavljen na način koji propisuju porezni propisi, te ako sadrži ime i prezime koja je odgovorna za njegovo izdavanje.
  • Propisuju se obveze likvidatora tj. osobe koja pregledava knjigovodstvene isprave. Poduzetnik mora odrediti osobu koja će biti obvezna provjeriti sadržaj tj. ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave prije unosa u poslovnu dokumentaciju (npr. provjeriti da li ulazni računi sadržavaju sve propisane elemente). Također, likvidator mora knjigovodstvenu ispravu potpisati na način da se nedvojbeno može utvrditi identitet.
  • Propisan je obvezan sadržaj knjigovodstvenih isprava.
  • Rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava su produljeni u odnosu na dosadašnje propisane rokove. Novi rokovi su:

- 11 godina za isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik, glavnu i pomoćne knjige

- trajno čuvanje za isplatne liste i analitičke evidencije o doprinosima

  • Do 1.1.2017. godine odgođena je primjena jedinstvenog kontnog plana za poduzetnike. To znači da poduzetnici više neće imati apsolutnu nego relativnu slobodu u određivanju kontnog plana, jer će imati propisani okvir razreda i konta. Međutim, isti će se eventualno moći proširivati u skladu sa specifičnim potrebama poduzetnika.
  • Od 1.1.2018. godine uvodi se obvezno licenciranje fizičkih i pravnih osoba koje pružaju računovodstvene usluge.
  • Godišnje financijske izvještaje (GFI) potpisuju predsjednik i svi članovi uprave odnosno izvršni direktori, a poduzetnici koji nemaju upravu odnosno izvršne direktore, GFI potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje.

Novi Zakon o računovodstvu utječe na kompletnu računovodstvenu struku na način da su proširene dosadašnje obveze računovođa, što je svojevrsni dodatni pritisak na ionako veliku količinu obaveza koje je potrebno ispoštovati. Uz to, jasno je vidljiva tendencija za konačnim uređivanjem tržišta tj. stanja u računovodstvenoj struci u smislu licenciranja računovođa, koja bi se trebala provoditi od 2018. godine.

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER