CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

Nove stope zateznih kamata od 01.07. 2016. godine

Od 01.07.2016. godine u primjeni su nove stope zateznih kamata, s obzirom da je HNB u Nar. nov., br. 60/16 od 01.07.2016. godine objavio novu prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima. Prema odluci HNB-a prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. studenoga 2015. do 30. travnja 2016. iznosi 4,88%.

U skladu sa čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05-78/15) stopa zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava određuje se, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 postotnih poena, a u ostalim odnosima za 3 postotna poena.

Dakle, nove stope zateznih kamata od 01.07.-31.12.2016. godine su kako slijedi:

  • ugovori između trgovaca: 9,88% (ref. stopa 4,88 + 5 p.p.)
  • ugovori između trgovaca i osoba javnog prava: 9,88% (ref. stopa 4,88 + 5 p.p.)
  • ostali odnosi: 7,88% (ref. stopa 4,88 + 3 p.p.)

Iste stope zateznih kamata dobiju se i izračunom u skladu sa čl. 3. st. 19. i 20. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12-78/15).

Mali porezni obveznici mogu od Porezne uprave zatražiti da se na njih ne primjenjuje posebni postupak oporezivanja što ih obvezuje sljedećih pet kalendarskih godina na redovni postupak oporezivanja. U tom slučaju mali porezni obveznici podnose zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a i obračunava PDV od dana navedenog u zahtjevu koji ne može biti prije dana podnošenja zahtjeva. Smatrat će se da je zahtjev usvojen ako Porezna uprava u roku od 8. dana od dana primitka zahtjeva ne donese rješenje o odbijanju zahtjeva te ih Porezna uprava upisuje u registar obveznika PDV-a od dana navedenog u zahtjevu. Porezna uprava zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a može odbiti osobito kada porezni obveznik nije dostupan nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili se ne nalazi na adresi koja je navedena u zahtjevu.

00 kuna, upisuju se u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine te prelaze na redovan način oporezivanja.

Prikaz zastarnih rokova nastalih kod obavljanja registrirane gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj

Prikaz rokova zastare kod Zakona o obveznim odnosima

Sukladno odredbi članka 225. Zakona o obveznim odnosima propisan je opći zastarni rok u trajanju od 5 godina, pod uvjetom da nekim drugim zakonskim propisom nije određen neki drugi rok zastare.

 

Redni broj Vrsta tražbine Rok zastare Zakon o obveznim odnosima
1. Opći zastarni rok 5 godina člk. 225.
2. Zastara samog prava iz kojega proistječu tražbine povremenih davanja (osim uzdržavanje određenog zakonom) 5 godina člk. 227.
3. Sporedne tražbine (kamate, plodovi, troškovi i ugovorne kazne) Kao i glavna tražbina člk. 223.
4. Međusobne tražbine iz ugovora o prometu robe i usluga 3 godine člk. 228.
5. Tražbine povremenih davanja - bilo sporedne povremene tražbine (kamata), bilo povremene tražbine u kojima se iscrpljuje samo pravo (uzdržavanje) - od dospijeća svakog pojedinog prava 3 godine člk 226. st. 1.
6. Anuiteti kojima se u jednakim unaprijed određenim povremenim iznosima otplaćuju glavnica i kamate 3 godine člk 226. st. 2.
7. Zakupnina i najamnina - povremeno ili u ukupnoj svoti 3 godine člk. 229.
8. Naknada štete uz poštivanje oba roka člk 230. st. 2.
- od kada je šteta nastala 5 godina člk 230. st. 1.
- od kada je oštećenik saznao za štetu i za osobe koje su štetu počinile 3 godine  
9. Tražbina naknade štete nastale povredom ugovorne obveze kao i ugovor člk 230. st. 3.
10. Tražbina štete uzrokovana kaznenim djelom Kao i zastara kaznenog progona člk. 231.
11. Tražbine ugovaratelja osiguranja, odnosno treće osobe iz ugovora o osiguranju života 5 godina člk 234. st. 1.
12. Tražbine ugovaratelja osiguranja, odnosno treće osobe iz ostalih ugovora o osiguranju 3 godine člk 234. st. 1.
Tražbine osiguravatelja iz ugovora o osiguranju
13. Tražbine osiguravatelja iz ugovora o osiguranju 3 godine člk 234. st. 3.
14. Tražbine utvrđene pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, javnobilježničkim aktom 10 godina  člk 233. st. 1.
15. Povremene tražbine koje proistječu iz sudskih odluka i nagodbi, i dospijevaju u budućnosti 1 godina  člk 233. st. 2.
16. Tražbina naknade za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće - za potrebe kućanstva 1 godina  člk 232. st. 1. toč. 1.
17. Tražbina radiopostaje i radiotelevizijske postaje za uporabu radioprijamnika i televizijskog prijamnika 1 godina  člk 232. st. 1. toč. 2.
18. Tražbina pošte, telegrafa i telefona za uporabu telefona i poštanskih pretinaca 1 godina  člk 232. st. 1. toč. 3.
19. Tražbina pretplate na povremene tiskovine 1 godina  člk 232. st. 1. toč. 4.

 

Međutim, što se tiče zastare naplate potraživanja po osnovi poreza i doprinosa navedeno je regulirano odredbama Općeg poreznog zakona, odnosno Zakona o doprinosima. 

Tako je odredbom člk. 94. stavak 1. Općeg poreznog zakona propisano pravo poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pokretanje postupka naplate poreza, kamata i troškova ovrhe te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe, time da navedeno pravo zastarijeva u roku od tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći (relativna zastara), dok apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata u postupku ispitivanja izvora imovine u kojem je utvrđeno da ima osnove za oporezivanje nastupa za šest godina od dana kada je zastara počela prvi put teći.

Međutim, što se tiče zastare naplate doprinosa odredbama članka 229. i 230. Zakona o doprinosima propisano je da pravo na obračun obveze doprinosa i kamata te na pokretanje prekršajnog postupka i na naplatu doprinosa, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni, kao i pravo obveznika na povrat više plaćenih doprinosa, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni zastarijeva za pet godina (relativna zastara), računajući od dana kada je zastara prvi put počela teći, time da apsolutni rok zastare prava nastupa za deset godina, računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER