CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

Porez na dodanu vrijednost

 • Proširit će se primjena stope PDV-a od 13 % za pojedine proizvode (svježe meso, riba, voće i povrće, jaja, usluge isporuke živih životinja, dječje pelene)
 • Smanjenje porezne stope PDV-a S 25% na 13% za usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje središnjeg državnog tijela nadležnog za intelektualno vlasništvo.
 •  Smanjenje porezne stope na 5% svih lijekova koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode
 • Propisuje se upisivanje u registar obveznika PDV-a u tijeku godine ako se ostvare isporuke veće od 300.000 kuna
 • Predlaže se ukidanje obrasca INO-PPO
 • Porezni obveznici uz prijavu PDV-a elektroničkim putem podnosit će i posebnu evidenciju o primljenim računima.
 • Ukidanje odbitka pretporeza kod osobnih automobila (neovisno o vrijednosti 400.000 kuna) i prava na pretporez za plovila i zrakoplove. Iznimno, porezni obveznik može odbiti ukupni pretporez ako se radi o plovilima i zrakoplovima kojima se obavlja djelatnost prijevoza putnika i dobara te iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te ako se radi o osobnim automobilima i drugim prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz koja se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara..
 • Ukinuti će se prijenos porezne obveze za isporuke nekretnina koje prodaje ovršenik u postupku ovrhe.
 • Oporezivanje elektroničkih i telekomunikacijskih usluga – novi prag
 • Smanjenje opće stope PDV-a na 24% od 01.01.2020. godine

Porez na promet nekretninama i trošarine

 • Smanjit će se stopa poreza na promet nekretnina s 4% na 3%. Nova stopa će se primjenjivati na sve ugovore sklopljene od 01.01. 2019. godine.
 • Pojednostavljenje administrativnog postupanja, odnosno smanjenje obveza trošarinskih obveznika prema Carinskoj upravi
 • Predlažu se dodatna normativna rješenja :
 • uvođenje instituta povrata trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz robe
 • fleksibilizaciju roka plaćanja trošarine za alkohol i alkoholna pića
 • ukidanje obveze obračunavanja razlike trošarine na zalihe cigareta koje se nalaze u prometu na teritoriju Republike Hrvatske, i to u slučaju povećanja visine trošarine na cigarete i/ili
 • povećanja maloprodajne cijene cigareta, a u skladu s određenjima pravne stečevine EU
 • uvođenje e-poslovanja u kretanju trošarinskih proizvoda između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenih korisnika
 • uvođenje dodatnih mjera posebnog nadzora kod prodaje energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo

Porez na dobit

 • U porezno priznate otpise potraživanja od kupaca uključit će se i otpisi potraživanja koji su potvrđeni u skladu s posebnim propisom o stečaju potrošača i postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja (tzv. Lex Agrokor). Navedeno bi se primjenjivalo već prilikom podnošenja prijave poreza na dobitak za 2018. godinu.
 • Uvesti će se pravila protiv premještanja dobiti tako da će se uvesti ograničenja u visini troškova kamata na pozajmice koje rezidentna društva primaju iz inozemstva od povezanih osoba. Porezni obveznik kao porezno priznati rashod mogao bi priznati prekoračene troškove zaduživanja nastale u poreznom razdoblju samo do 30% dobiti prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) ili do 3.000.000 milijuna eura ako se tako dolazi do većeg iznosa.

Porez na dohodak i doprinosi

 • Povećanje minimalne neto plaće s 2.752 kune 3.000 kuna
 • Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) moći će se isplatiti u iznosu do 5.000 kuna godišnje. Prigodne nagrade i dalje ostaju neoporezive do 2.500 kuna godišnje.
 • Predlaže se povećanje poreznog razreda sa 17.500 kuna na 30.000 kuna. To znači da će se stopa poreza na dohodak od 24% obračunavat na poreznu osnovicu do 30.000,00 kn, a iznad navedene svote obračunavati će se porez po stopi od 36%
 • Ukidaju se doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,7 %) i doprinos za zaštitu na radu (0,5%)
 • Doprinos za zdravstveno osiguranje se povećava s 15% na 16,5%
 • Proširuju se odredbe o uzdržavanim osobama, te se predlaže mogućnost korištenja dijela osobnog odbitka i za djecu (pastorčad) koju uzdržavaju poočimi i pomajke, te po osnovi maćehe odnosno očuha koje punoljetno pastorče uzdržava. Također, predlaže se da se pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju u obzir odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti, stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i slično.
 • Utvrđivanje paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu prenosi se na jedinice lokalne samouprave koje će moći utvrditi visinu poreza u rasponu od 150,00 – 1.500,00 kn po krevetu odnosno smještajnoj jedinici.
 • Predlaže se konačno oporezivanje primitaka sezonaca u poljoprivredi oporezivanjem po stopi od 12%. Jednako tako godišnju poreznu prijavu ne podnosi porezni obveznik za drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi.
 • Primitak u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima više se neće smatrati dohotkom od nesamostalnog rada već dohotkom od kapitala. Mijenja se i stopa oporezivanja takvih primitaka, te bi se umjesto dosadašnje stope od 24%, dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica oporezivao po stopi od 36%.
 • Za članove uprave, izvršne direktore trgovačkog društva te upravitelje zadruga uvećava se koeficijent mjesečne osnovice za obračun doprinosa za članove uprave i izvršne direktore trgovačkog društva te upravitelje zadruga s 0,65 na 1,1.

Fiskalizacija

 • Ukinuti će se iznimka od obveze fiskalizacije za porezne obveznike koji ostvaruju promet u djelatnosti prodaje robe ili usluga putem automata (na primjer automate za tople/hladne napitke, slatkiše i slično). Stoga će svi takvi uređaji morati imati istaknutu obavijest o fiskalizaciji prodaje te imati pristup Internetu. Navedeno bi stupilo na snagu 1. siječnja 2021. godine.
 • Ako obveznik fiskalizacije izdaje dokument na kojem se navode podatci o plaćanju prije nego što je izdao račun, potrebno je na tom dokumentu napisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“ .
 • Produljuje se rok u kojem je obveznik dužan uspostaviti rad naplatnog uređaja i to s dva na pet dana (u slučaju kada dođe do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja).

Opći porezni zakon

 • Obrazac OPZ-STAT predavat će se jednom godišnje i to u roku za podnošenje poreznih prijava za porez na dohodak ili poreza na dobitak.
 • Mogućnost uvođenja e-arhive kao opciju čuvanja dokumentacije. Knjigovodstvene isprave koje su izrađene na papiru, primjerice računi, moći će se u poreznim stvarima uzeti u obzir i pretvorene u elektronički zapis ako se osigura vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja od trenutka pretvorbe do kraja razdoblja propisanog za čuvanje.

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER